Συνεργάτες
 • Ανταλλαγές
 • Δωρεές
 • Αναρτήσεις
1.101.558
Αξία ολοκληρωμένων ανταλλαγών
3.000
Αξία δωρεών
125.321.926
Αξία ενεργών αναρτήσεων
Newsletter
Δήλωσε το email σου για να λαμβάνεις τα νέα μας
Όροι χρήσης
 • 1. Αποδοχή όρων

  Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το www.tradenow.gr υπόκεινται στους κατωτέρω όρους χρήσης. Όλοι οι χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται τους όρους χρήσεως, όπως περιγράφονται κατά το παρόν, ενώ παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών του www.tradenow.gr το δικαίωμα και η επιλογή οποιασδήποτε αλλαγής ή τροποποίησής τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιου είδους αλλαγές ισχύουν άμεσα κατά την ανάρτησή τους στο www.tradenow.gr και συνεπώς προτείνουμε στους χρήστες να παρακολουθούν τους όρους χρήσης σε συνεχή βάση.

 • 2. Περιγραφή υπηρεσιών

  Η βασική υπηρεσία που παρέχεται από το www.tradenow.gr είναι αυτή της διευκόλυνσης αναζήτησης, ως προς την πραγματοποίηση ενημέρωσης και ανταλλαγής, αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των μελών του.
  Για τη διασφάλιση των ανταλλαγών η Tradenow ενεργεί ως μεσάζων για την διευθέτηση της αποστολή των ειδών προς ανταλλαγή, αναλαμβάνοντας την επικοινωνία με τα 2 μέλη για την ολοκλήρωση της ανταλλαγής.

  Ειδικότερα:

  1. Οι συναλλασσόμενοι επιβαρύνονται με τα έξοδα αποστολής τους είδους που διαπραγματεύονται
  2. Εφόσον αποδεχτούν την προσφορά επικοινωνούν με την tradenow και την υπηρεσία διευθέτησης ανταλλαγών στον αριθμό 216 8009800 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες
  3. Κατά την επικοινωνία τους με την υπηρεσία διευθέτησης ανταλλαγών ενημερώνονται για το κόστος της αποστολής, τον τρόπο εξόφλησης του και τις λεπτομέρειες της παραλαβής και αποστολής των ειδών/υπηρεσιών
  4. Εφόσον και τα δύο μέρη της ανταλλαγής εξοφλήσουν το κόστος αποστολής (εφόσον υφίσταται τέτοιο κόστος και για τα δυο μέρη) ξεκινά η παραλαβή και αποστολή των ειδών/υπηρεσιών με ευθύνη της tradenow
  5. Αν επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή με το άλλο μέλος και να ολοκληρώσετε μόνοι σας την ανταλλαγή κάντε κλικ εδώ για αγορά δικαιώματος ελεύθερης ανταλλαγής.
  6. Όταν ολοκληρωθεί η αποστολή και παραλαβή των ειδών/υπηρεσιών επιτυχώς η υπηρεσία διεκπεραίωσης ανταλλαγών μεταφέρει τυχόν TP’s που υφίστανται στην ανταλλαγή, στον δικαιούχο

  Ενόψει της συγκεκριμένης ιδιότητάς του, ως μέσον διευκόλυνσης, δεν δύναται να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου και να εγγυηθεί την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα του. Επίσης δεν δύναται να εγγυηθεί ότι ένα μέλος του θα ολοκληρώσει μια ανταλλαγή. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των μελών να επιβεβαιώσουν ότι τα αγαθά και υπηρεσίες ανταλλάχθηκαν επιτυχώς.

 • 3. Περιορισμός ευθύνης

  Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το www.tradenow.gr παρέχει στους χρήστες/μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα προς ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του www.tradenow.gr Συνακολούθως, η επιμέλεια και ευθύνη ανταλλαγής και διακίνησης προϊόντων ή/και αγαθών, δια μέσου της εκάστοτε εταιρείας υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) που συνεργάζεται με την εταιρεία U TRADE IT LTD, βαραίνει αποκλειστικά τα εγγεγραμμένα μέλη.

  Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του www.tradenow.gr δύναται να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο ή υπαίτιο το www.tradenow.gr, αφενός για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αφετέρου για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του. Το www.tradenow.gr δεν καθίσταται υπαίτιο για οποιαδήποτε ζημία στα αγαθά που λαμβάνουν οι χρήστες από τις ανταλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας, για οποιαδήποτε εσφαλμένη παρουσίαση αγαθών και υπηρεσιών εντός της ιστοσελίδας, ή για την αποτυχία οποιαδήποτε ανταλλαγής ανάμεσα στα μέλη αυτής.

  Με στόχο να αποτρέψουμε κακές ή αποτυχημένες ανταλλαγές και συνάμα να ανταμείψουμε τις επιτυχημένες συναλλαγές, παρέχουμε την δυνατότητα αξιολόγησης και βαθμολόγησης μεταξύ των χρηστών/μελών.

  Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας ή παραπλάνησης, το www.tradenow.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.tradenow.gr στις οποίες προβαίνει με ατομική του βούληση. Κάθε είδους ανάρτηση, καθώς και τα περιεχόμενα αυτών, στην ιστοσελίδα του www.tradenow.gr παρέχονται ακριβώς «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Το www.tradenow.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις, οι οποίες είτε απορρέουν ρητώς, είτε τεκμαίρονται έμμεσα με οποιονδήποτε τρόπο ή/και μέσο, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων και αυτών, οι οποίες συνεπάγονται με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

 • 4. Εγγραφή μελών

  Όλοι οι χρήστες του www.tradenow.gr έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ως μέλη εφόσον: Είναι άνω των 18 ετών, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και διαθέτουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

  Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του www.tradenow.gr συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες, σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το www.tradenow.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

  Σε τυχόν περίπτωση που παρέχετε αναληθή, ανακριβή και μη ολοκληρωμένα στοιχεία, το www.tradenow.gr έχει το δικαίωμα να δεσμεύσει ή και να τερματίσει τον λογαριασμό του χρήστη, καθώς επίσης και να αρνηθεί οποιαδήποτε μελλοντική χρήση μερικών ή όλων των υπηρεσιών του.

  Το www.tradenow.gr παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους.

  Η χρήση της ιστοσελίδας απαιτεί κωδικό ασφαλείας (password). Το μέλος συμφωνεί να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα του κωδικού ασφαλείας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τις ενέργειες που συνδέονται με τη χρήση του. Τα εγγεγραμμένα μέλη ουδέποτε θα πρέπει να κοινοποιούν κατά τις αναρτήσεις τους ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως προσωπικούς τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών κ.α. Οι πληροφορίες επικοινωνίας θα κοινοποιούνται δια μέσου της αυτοματοποιημένης διαδικασίας – ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), κατόπιν προσφοράς και αποδοχής των προϊόντων, των παρεχομένων υπηρεσιών και ακινήτων, μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών για την ορθή επίτευξη της εκάστοτε ανταλλαγής.

  Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το www.tradenow.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Το www.tradenow.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

 • 5. Ηλεκτρονική απάτη (e-fraud)

  Το φαινόμενο της οικονομικής απάτης παρατηρείται έντονα, κατά την πάροδο των τελευταίων ετών και στο πλαίσιο εφαρμογής και λειτουργίας του Διαδικτύου. Οι παραβάτες έχουν ως σκοπό την κακόβουλη χρήση των ατομικών σας στοιχείων και λοιπών ατομικών σας πληροφοριών. Ένας ιστότοπος ή ένα μήνυμα διαμέσου ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) είναι αρκετό για τους παραβάτες ώστε να υποκλέψουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Το www.tradenow.gr ουδέποτε θα ζητήσει από εσάς, πέραν των πληροφοριών εγγραφής, προσωπικά «ευαίσθητα» δεδομένα, όπως αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, αριθμούς πιστωτικών καρτών και άλλων παρεμφερών ατομικών στοιχείων οικονομικού περιεχομένου. Σε κάθε περίπτωση, εάν κάποιο εκ των χρηστών/μελών της ιστοσελίδας www.tradenow.gr καταστεί θύμα ηλεκτρονικής απάτης, είτε διαμέσου ηλεκτρονικού μηνύματος, είτε ψευδούς διαφημίσεως και λοιπών από τρίτα μέρη, τα οποία δεν συνδέονται με το www.tradenow.gr θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει τον διαχειριστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση administrator@tradenow.gr.

 • 6. Υποχρεώσεις μελών

  Για την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας του www.tradenow.gr οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του για:

  1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενo ποινικό αδίκημα.
  2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
  3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
  4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του www.tradenow.gr
  5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
  6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
  7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
  8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
  9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του www.tradenow.gr ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
  10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του www.tradenow.gr.
  11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

  Επίσης αποδέχονται τις κατωτέρω βασικές αρχές για την πραγματοποίηση μιας ανταλλαγής:

  1. Τοποθετώντας ένα αγαθό ή υπηρεσία στην ιστοσελίδα, για ανταλλαγή, δηλώνετε και αποδέχεσθε ότι το έχετε στην κατοχή σας ή ότι μπορείτε να παρέχετε την υπηρεσία στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας ανταλλαγής αγαθών ή υπηρεσιών.
  2. Προτείνοντας μια ανταλλαγή, επιβεβαιώνετε την ακριβή περιγραφή του ανάλογου είδους περιλαμβανομένης της κατάστασης στην οποία βρίσκεται, καθώς και της ενδεικτικής αξίας που ορίζετε. Επίσης δηλώνετε την αληθή πρόθεσή σας για πραγματοποίηση της ανταλλαγής, εάν το άλλο μέλος επιλέξει να αποδεχτεί την προσφορά σας.
  3. Κάνοντας αποδεκτή μια προσφορά για ανταλλαγή επιβεβαιώνετε ότι έχετε εξετάσει το είδος που προσφέρεται από το άλλο μέρος και δέχεστε την περιγραφή του, καθώς και την κατάσταση στην οποία αναφέρεται ότι βρίσκεται.
  4. Κάθε είδους ανταλλαγή θα πρέπει να πραγματοποιείται, από τα εγγεγραμμένα μέλη, εντός επτά (ημερολογιακών) ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης και αποδοχής των οποιονδήποτε προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
 • 7. Ακύρωση ανταλλαγής

  Τα μέλη του www.tradenow.gr διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση μιας ανταλλαγής. Σε περίπτωση που συναινούν όλα τα μέρη, η ανταλλαγή ακυρώνεται αυτόματα.

  Σε περίπτωση που ένα μέλος δεν συμφωνεί με την ακύρωση της ανταλλαγής αιτιολογεί την διαφωνία του ενημερώνοντας τον διαχειριστή του www.tradenow.gr

  Ο διαχειριστής ζητά από το μέλος που ζήτησε αρχικά την ακύρωση να αιτιολογήσει την ενέργειά του. Εν συνεχεία, αξιολογεί τα επιχειρήματα όλων των μελών, βαθμολογεί τους χρήστες και ακυρώνει την ανταλλαγή.

  Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της ανταλλαγής με τη χρήση πόντων, ο διαχειριστής μεριμνεί για την αυτόματη επιστροφή στους κατόχους τους.

  Ο διαχειριστής σε περίπτωση που διαπιστώσει αδικαιολόγητη ακύρωση της ανταλλαγής από κάποιο μέλος διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης της διαθεσιμότητας της συγκεκριμένης ανάρτησης στο www.tradenow.gr

 • 8. Ανωτέρα βία

  Το www.tradenow.gr, σε οποιοδήποτε στάδιο των ανωτέρω ενεργειών, δεν καθίσταται υπεύθυνο για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή επιπροσθέτως χειροτέρευση της ποιότητας των υπηρεσιών εξαιτίας απρόσμενων αιτιών και συνθηκών, την επέλευση των οποίων δεν δύναται να ελέγξει. Ως αίτια ανωτέρας βίας λογίζονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες και λοιποί λόγοι.

 • 9. Πόντοι

  To www.tradenow.gr, σε καμία περίπτωση, δεν αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα. Για τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης των ανταλλαγών παρέχεται η δυνατότητα, στους χρήστες, της αγοράς πόντων μέσω του διαδικτυακού μας τόπου. Η κατοχή των πόντων δεν αποτελεί προϊόν τραπεζικής κατάθεσης και διατίθενται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση ανταλλαγών αγαθών και υπηρεσιών μέσω του www.tradenow.gr. Οι πόντοι δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε μετρητά. Σε καμία περίπτωση δεν θα απαιτείται από το www.tradenow.gr να αποζημιώσει τους χρήστες για πόντους ή να καταστεί υπεύθυνο για την εξαργύρωση ή ανάλωσή τους.

  Η ομάδα του tradenow.gr εργάζεται αδιάκοπα με πρωταρχικό στόχο να διατηρήσει και να διευρύνει την ποικιλία και τις επιλογές σε διάθεση και αξία των προϊόντων και των παρεχομένων υπηρεσιών εντός της διαδικτυακής πλατφόρμας, για την βέλτιστη κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων κάθε εγγεγραμμένου μέλους.

  Πέραν των ανωτέρω, το www.tradenow.gr δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια και στο πλαίσιο ειδικών ενεργειών, να προσφέρει στους χρήστες ανταλλάγματα, αναλόγως με τον αριθμό πόντων που έχουν αγοράσει. Επιπροσθέτως, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα, ανάλογα με το είδος των ανταλλαγών και υπηρεσιών, να παρέχει bonus points κατά την εκτέλεση της εκάστοτε συμφωνίας. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης αυτής, οι αντίστοιχοι πόντοι – δώρο θα πρέπει να επιστραφούν χωρίς ουδεμία αμφισβήτηση από τα μέλη.

 • 10. Αξιολόγηση μελών

  Τα εγγεγραμμένα μέλη του www.tradenow.gr, που πραγματοποιούν τις ανταλλαγές, υποχρεούνται να αξιολογούνται εκατέρωθεν με την ολοκλήρωση αυτών. Συνακόλουθα, η αξιολόγηση αποτελεί ιστορικό της δραστηριότητας των χρηστών στο www.tradenow.gr.

  Οι χρήστες που συμμετέχουν στην αξιολόγηση συμφωνούν να παράσχουν ακριβείς πληροφορίες χωρίς προσβλητικά ή υποτιμητικά σχόλια μόνο για τις ανταλλαγές, με τις οποίες σχετίζονται σε πραγματικό χρόνο (δεν πρέπει να γίνονται αναφορές σε παλιότερες ή μελλοντικές ανταλλαγές). Οι χρήστες συμφωνούν κατά την αξιολόγηση να μην αναφέρουν προσωπικά στοιχεία, όπως ονόματα ή στοιχεία επικοινωνίας.

  Μη συμμόρφωση με τους παρόντες όρους μπορεί να επιφέρει απόσυρση της αξιολόγησης, στην οποία προέβη ένας χρήστης, από το διαχειριστή του. Συνεχείς αναιτιολόγητες αρνητικές αξιολογήσεις ή πολλαπλές αδικαιολόγητες ακυρώσεις ανταλλαγών μπορεί να επιφέρουν ακύρωση του λογαριασμού μέλους του χρήστη.

 • 11. Διακοπή λειτουργίας λογαριασμού μέλους

  Ο διαχειριστής του www.tradenow.gr έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει την πρόσβαση στο www.tradenow.gr και στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού ανά πάσα στιγμή, σε μέλος που δεν συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί προσωρινά ή επ’ αόριστον. Στην περίπτωση της οριστικής παύσης λειτουργίας λογαριασμού μέλους, το www.tradenow.gr δεν αποζημιώνει το χρήστη για τυχόν πόντους που κατείχε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα επίσης να αποσύρει προσωρινά ή οριστικά οποιοδήποτε ανάρτηση για ανταλλαγή, αν πιστεύει ότι το συγκεκριμένο αγαθό ή υπηρεσία δεν συμφωνεί με τις κατευθυντήριες γραμμές που πηγάζουν από τους όρους χρήσης ή ο χρήστης που έχει πραγματοποιήσει την ανάρτηση δεν συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης.

 • 12. Διαφήμηση

  Το www.tradenow.gr δεν υπέχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.tradenow.gr για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

 • 13. (Links) από και προς άλλους δικτυακούς τόπους (Sites)

  Το www.tradenow.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το www.tradenow.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων, στις οποίες παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

  Κάθε χρήστης/μέλος, με τους παρόντες όρους χρήσεως, συναινεί και αποδέχεται την τυχόν προώθηση και προβολή των ατομικών του «δεσμών» και αναρτήσεων σε ιστοσελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λ.χ. Facebook, Twitter, LinkedIn και λοιπών, από άλλα εγγεγραμμένα μέλη, χωρίς καμία απορρέουσα ευθύνη του www.tradenow.gr.

  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητώς κάθε δημοσίευση, ανάρτηση, προώθηση και προβολή εντός της διαδικτυακής πλατφόρμας tradenow, οι οποίες αφορούν υπηρεσίες και προϊόντα άλλων φορέων, επιχειρήσεων και λοιπών. Σε αντίθετη περίπτωση και κατά τη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών, τέτοιου είδους "δεσμοί" θα διαγράφονται.

 • 14. Ασφάλεια προσωπικών δεδομλενων

  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του www.tradenow.gr διέπεται από το Ν. 2472/1997, όπως τροποποιημένος ισχύει.

  Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται ρητά από το Ν. 2225/1994, όπως τροποποιημένος ισχύει, στις αρμόδιες και μόνο Αρχές. Η επεξεργασία πραγματοποιείται από Δημόσια ή Δικαστική Αρχή και είναι αναγκαία είτε για λόγους εθνικής ασφάλειας, είτε για την εξυπηρέτηση των αναγκών εγκληματολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής και αφορά τη διακρίβωση εγκλημάτων ή λοιπών ποινικών καταδικών.

  Το www.tradenow.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη, έναντι χρηστών, για τυχόν διαρροή προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τις ιστοσελίδες του, αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων.

  Συνακόλουθα, κάθε δημοσίευση, προώθηση, διαρροή ή άλλη, εντός της διαδικτυακής πλατφόρμας tradenow, που δεν διασφαλίζει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών θα θεωρείται καταχρηστική και θα διαγράφεται από τους διαχειριστές.

  Το www.tradenow.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς, παροχής και βελτίωσης των υπηρεσιών του. Στην περίπτωση των «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, το www.tradenow.gr δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

 • 15. Ασφάλεια συναλλαγών - Cookies

  Το www.tradenow.gr δεσμεύεται για την διασφάλιση και ομαλή λειτουργία των όποιων συναλλαγών και μεταφορά δεδομένων μεταξύ των χρηστών του. Η παρούσα πλατφόρμα, ιστοσελίδα και όλοι οι λοιποί μηχανισμοί, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των παρασχεθεισών υπηρεσιών, χρησιμοποιούν πιστοποιημένη και ασφαλή σύνδεση τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server πραγματοποιείται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari και Google Chrome υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα του www.tradenow.gr.
  Το www.tradenow.gr δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των χρηστών του. Τα cookies, από προεπιλογή, είναι αρχεία που δημιουργούνται από ιστοτόπους που έχετε επισκεφτεί και αποθηκεύουν πληροφορίες, όπως τις προτιμήσεις σας για τον ιστότοπο ή τα στοιχεία του προφίλ σας. Υπάρχουν δύο είδη cookies: Τα cookies αρχικού κατασκευαστή που ορίζονται από τον τομέα του ιστότοπου που εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων. Τα cookies τρίτου μέρους προέρχονται από άλλες πηγές τομέων, οι οποίες διαθέτουν στοιχεία, όπως διαφημίσεις ή εικόνες, ενσωματωμένα στη σελίδα.

  O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά επιλογή. Στην τελευταία περίπτωση, ενδέχεται να μην υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις αντίστοιχες ατομικές του υπηρεσίες και επιλογές της ιστοσελίδας www.tradenow.gr.

 • 16. Πνευματική ιδιοκτησία - Εμπορικό σήμα

  Η U TRADE IT LTD αποτελεί μοναδική και αποκλειστική δικαιούχο του www.tradenow.gr και ολόκληρος ο σχεδιασμός και μηχανισμός, όπως και κάθε τεχνική εφαρμογή, εγγραφή, απόδοση κώδικα, εμπορικά σήματα, όπως και οποιαδήποτε περαιτέρω μέθοδος λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν την παρούσα Διαδικτυακή Εφαρμογή αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητά, οποιαδήποτε τυχόν πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, παραποίηση, μίμηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή μεταφόρτωση, μετάδοση, διανομή ή εκμετάλλευση των εμπορικών σημάτων, του περιεχομένου και των λειτουργιών της Διαδικτυακής Πλατφόρμας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, εν μέρει ή εν όλω, χωρίς την έγγραφη συναίνεση και άδεια της δικαιούχου Εταιρείας. Τα λοιπά προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις ενότητες της ιστοσελίδας www.tradenow.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών - φορέων, ενώσεων κλπ, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των φυσικών ή νομικών προσώπων αυτών.

 • 17. Εφαρμοστέο δίκαιο - Δωσιδικία

  Οι παρόντες Όροι Χρήσης, όπως και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει ανάμεσα στα μέλη/χρήστες και την Εταιρεία, αρμόδια προς επίλυση είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 • 18. Επικοινωνία

  Σχετικά με τυχόν απορίες/διευκρινίσεις, όσον αφορά τη λειτουργία ή όποια άλλη διαδικασία της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, οι χρήστες/μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση administrator@tradenow.gr

Spotlight